Páginas vistas en total

domingo, 22 de diciembre de 2013

Diciembre2013/Miscelánea. TERGÜEL ZIDÁ MUDÉXAR

"Tergüel zidá mudéxar"
*
An que s´achuntan o río Guadalabiar y l´Alfambra, a ro costau d´a cucha d´o río Turia y sopre a tuca plana d´una muntaña, fazié o nuestro rai Alifonso II una billa clamata Tergüel en l´añada de 1171. L´in donó de fuers, la redolió de murallas y l´adoté d´un amplo territorio. Tot iste chiquet país istoricamén ye conoxito como Comunidá de Tergüel.
Tergüel dixa o tetulo de billa ta prener o de zidá, o diya 7 de setiembre de 1347, estando rai d´Aragón Pietro IV o zerimonioso, que d´ista traza fizo ro cambeo: “Volumus et creamos, ordinamus ac etiam statuimos et erigimos ex nostre plenitudine potestatis dictam villam Turolii in Ciutatem”. A ra fin, prene o nome de “Zidá Mudéxar Patrimonio d´a Umanidá” en a decada d´os güitanta d´iste sieglo pasato (XX).
A billa de Tergüel a o parixer estié creyata de nuaba planta, estando anteriormén un lugar clamato Billa Biella, en o pago de Capuchinos, an encara güei bi ha una armita esbiellata ta gayola dimpués d´a Guerra Zebil (36-39). Tamién se fabla d´un castiello afincato en l´areya d´a chodiguería.
Tornando a o Tergüel meyebal, cal señalar a particularidá en a desposición d´as ilesias, que fan un estrela de güeito pundas, quillando-se-ne en o zentro a ilesia de Santa María d´a Meya Billa, güei a Seo de Tergüel, y que tién referén toponimico. A redol d´ista ilesia yera y son encara güei muitas d´as güeito parroquias: San Pietro, San Andrés, San Esteban (dispaixita), San Chuan (dispaixita), San Salbador, San Chaime (dipaixita), San Martín y San Migal. A bida d´ista ziudá perén se´n ha desembolicato estando ro zentro de tota ra suya autibidá en as parroquias, mesmo as fiestas se´n feban por parroquias, de traza que bi ha qui diz que as autuals “Baquillas” están o resultato zaguer de l´achuntamiento d´as fiastas parroquials.
As torres d´a nuestra zidá, son d´estilo mudéxar, cuatro d´eras en o bico biello: San Martín, San Salbador, San Pietro y ra Seo, que chunto a o suyo artesonau, ye o más representatibo d´o mudéxar tergüelán.
O bico biello d´a zidá tien encara güei, un taradibau de carreras y plazas meyebal, a penar d´as muitas barallas que astí s´han feito. O exe alazetal ye o que determinan as siguiéns  carreras y plazas: puerta de Balenzia, plaza San Chuan, carrera San Chuan, plaza d´o Torico (enantes d´o Mercau), carrera d´o Tozal ta rematar en a puerta de Zaragoza. A plaza d´o Mercau u d´o Torico ye zentro dá vida economica d´os tergüeláns y de tota ra chen d´a redolada, astí ye o símbolo más representatibo d´a zidá y encara d´a provincia: O TORICO. Iste ye un símbolo d´a cultura Iberica y, estié trigato por os tergüeláns ta representar-lis en remeranza d´os “toricos” alzatos baxo tierra en os poblatos d´a ralla de Xabalambre y d´os toros debuxatos en muitas pinturas rupestres d´a ralla d´Albarrazín.
A plaza de San Chuan ye o zentro almenistratibo probinzial, ista ye una plaza feita nuaba dende os alazez dimpués d´a zaguera Guerra Zebil (36-39). Feita d´estilo aragonés, rodiata de porches ofrexe una ambienta muito guallarda y más que más, agora que ye peatonal. O Tozal ye un acarrera plena de chiquetas botigas y muito representatiba d´a funzión istorica de zentro comerzial d´una ampla comunidá; remata ra carrera en a plaza de Domingo Gascón, difuera ya d´as murallas y an ye güei o Mercau d´o Conzello (agora un alifantiaco edifizio), encara que más ta baxo de faigan os chuebes mercau a zielo ubierto chunto a l´Acueduto d´os Arcos.
Bi ha en Tergüel muitas carreras guallardas y de muita balura istorica y arquiteutonica, ta ejemplo d´isto siñalaremos: A Casa d´a Comunidá, d´o sieglo XVI, agora Museyo Probinzial afincata en a plaza d´a Marquesa/Anselmo Polanco. O Casino, obra niomudéxar en a plaza de San Chuan; o Seminario Mayor, feito sopre os alazez d´o biello colexio barroco d´os chesuitas, agora d´estilo franquista.
Tién a nuestra ziudá un amplo catalogo de casas y edificios modernistas: casa Ferrán, en a carrera Nuaba; casa d´a Madrileña, y d´o Torico en a plaza d´o Mercau. Casa Garzarán en a carrera d´a Paz, antigas escuelas d´o Rabal -agora Archibo Istorico Probinzial-, biello Matadero Monizipal, armita d´o Carmen, casa Bayo, ezetra, ezetra, que fan d´ista zidá una d´as más representatibas d´iste estilo en Aragón.
A zidá qu´en a Edá Meya yera rodiata de murallas autualmén sólo en tien que bels repoyos: os portals de Daroca y d´a Traidoría, os torrións d´Alreu y Ambels, a torre Lombardera y a de San Isteban.
Difuera d´o bico biello, Tergüel se proyecta dende fa bellas añadas enta ra zona clamata “Ensanche” y más t´allá enta ra Fuenfresca, ta isto se i fazió un puen, o Biyaduto, y agora bi ha atro chunto a o primero de muita más amplaria.
En a carrera de Zaragoza a tasamén 2 quilometros tien a zidá o suyo poligono industrial clamato La Paz. Alí, son afincatas cuasi todas as nuabas interpresas creyatas, que encara güei no i son guaires.
*
Debuxo de Chulio Monzón Royo
*